Värdet på färdiga, ännu ej avyttrade verk, är summan av

  • materialkostnader
  • kostnaden för anlitad arbetskraft
  • övriga direkta kostnader.

Värdet av kulturarbetarens eget arbete räknas inte in i lagervärdet.
Alster som tillkommit mer i experimentsyfte (skisser, modeller m.m.)
tas i normalfallet inte med vid lagervärderingen.
Alltför stora krav ställs inte på varulagervärderingen.

Men om verksamheten drivs med mera dyrbart material eller i större omfattning,
t.ex. med anlitad arbetskraft, kan större krav ställas. 

varulager 
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare