Du behöver skriva en affärsplan - för din egen skull och för andra.
Dels är den ditt styrinstrument när du ska fatta beslut, dels är den ditt måldokument som visar vad du vill uppnå med ditt företagande.

Dessutom - om du ska söka Starta Egetbidrag eller ta ett lån på banken så kommer de att begära att få läsa din affärsplan.

Nu är inte din affärsplan ett statiskt dokument utan den förändras över tid. Dessutom anpassas den till vem som ska läsa och vad dittmål är med just den versionen av affärsplanen!

Det är viktigt att du tar och ger dig själv den här tiden att skriva ner dina tankar, planer och mål.

Därför behöver du planera arbetet med affärsplanen:

 1. Mål - När ska affärsplanen vara klar?
 2. Varför skriver du den och för vem?
 3. Samla information
 4. Skriv!
 5. Låt ditt första utkast vila några dagar - du kommer säkert på fler saker som ska vara med.
 6. Ta hjälp när det behövs!

När du utformar din affärsplan måste du först komma fram till vad läsaren anser är viktigt.

 • Din affärsplan bör inte vara på mer än 25 sidor (inklusive bilagor). 
 • Löptexten i affärsplanen skall vara sammanfattande
  Detaljerad information lägger du i bilagor (som du hänvisar till i affärsplanen)
 • Skriv så en ickeexpert inom ditt område förstår. Använd vardagsspråk utan facktermer eller med facktermerna inom parantes.
 • Hänvisa till fakta om du t ex säger att "marknaden ökar med 40 procent om året". Var har du hämtat dessa uppgifter? Är dina uppgifter trovärdiga?
 • Anpassa informationen efter syftet med affärsplanen men utan att förvränga informationen
 • Förbered och öva på att göra en muntlig presentation av din affärsplan.
 • Se till att informationen i affärsplanen är konkret.
 • Ljug inte i din affärsplan
 • Tänk på vem som ska läsa så du inte avslöjar affärshemligheter.
 • Låt någon med erfarenhet läsa igenom din affärsplan innan du presenterar den för din målgrupp.
 • Redigera din affärsplan språkligt och layoutmässigt
 • Tänk på att affärsplanen är ditt viktigaste verktyg i din verksamhet.
 • Börja skriva din affärsplan NU!

Disposition

Det finns ingen given mall för hur en affärsplan ska vara utformad men det är bra om du har huvudrubriker och underrubriker så den blir överskådlig.

Exempel på disposition:

Sammanfattning 

 1. Affärskoncept
  1.1 Affärsidé
  1.2 Affärsmodell
  1.3 Mål
  1.4 Vision
 2. Produkter/tjänster
  2.1 Sortiment
  2.2 Utveckling
  2.3 Leverantörer
 3. Marknadsplan
  3.1 Marknaden
  3.2 Kunder
  3.3 Konkurrenter
  3.4 Marknadsstrategier
  3.4.1 Prissättning
  3.4.2 Försäljning
  3.4.3 Distribution
  3.4.4 Service
  3.4.5 Marknadsföring
 4. Organisation
  4.1 Ledning
  4.2 Medarbetare
  4.3 Revisor
  4.4 Samverkanspartners
 5. Ekonomisk översikt
  5.1 Kostnadsstruktur
  5.2 Investeringar
  5.3 Ekonomisk situation - nuläge
  5.4 Finansiering
  5.5 Kapitalbehov
  5.6 Ekonomisk utveckling - prognos
 6. Genomförande
  6.1 Aktiviteter
  6.2 Probleminventering
  6.3 Riskanalys

Bilagor

Du skapar givetvis själv de rubriker och underrubriker som passar för din verksamhet.

Observera att många finansiärer har egna mallar för affärsplanen. Se då till att alla deras rubriker finns med i din egen affärsplan.

Här får du förslag på vad som bör ingå under respektive rubrik i affärsplanen
Alla punkter kanske inte är relevanta för dig eller så kanske du behöver komplettera med ytterligare punkter...

Sammanfattning

Den inledande delen i affärsplanen är en sammanfattning. Den ska vara kort och koncis samt bestå av högst två sidor. Syftet är att redovisa huvudpunkterna beroende på vem som ska läsa affärsplanen. Förhoppningsvis väcker den nyfikenhet till att vilja läsa hela affärsplanen - men om läsaren inte har den tiden ska beslut kunna fattas utifrån sammanfattningen.

- Ge en kortfattade beskrivning av verksamheten.
- Beskriv ledningen/ägarstrukturen
- Budget och prognoser vad gäller omsättning och resultat
- Syftet med affärsplanen (finansieringspropå, arbetsunderlag för ledning etc)
- Verksamhetens starka sidor
- Eventuella faktorer som är viktiga för verksamhetens utveckling och framgång
- Risker samt hantering av risker.

1. Affärskoncept

1.1 Affärsidé

Här förklarar du företagets affärsidé och verksamhet.
I affärsidén bör detta tas upp
- Vilka kundbehov tillfredsställer du?
- Vilka problem löser du för dina kunder?
- Vem är kunden?
- Vad är din unika egenskap/specialitet?
- Vilken är kundnyttan?
- Vad skiljer dig från dina konkurrenter?

1.2 Affärsmodell

Affärsmodellen beskriver hur företaget ska tjäna pengar.
T ex: Affärsmodellen baseras på årligt återkommande intäkter. Kunderna betalar en fast årsavgift. Intäkterna ökar kontinuerligt i takt med att antalet användare ökar osv

1.3 Mål

Företagets mål framgår på olika ställen i affärsplanen som exempelvis försäljningsmål under rubriken Försäljning, ekonomiska mål under Ekonomisk utveckling etc.
Under den här rubriken Mål gör du en sammanställning av företagets mål så som de anges på olika ställen i affärsplanen samt kompletterar med övriga väsentliga mål som inte berörs i övrigt i affärsplanen.

1.4 Vision
Detta avsnitt är inte så konkret som "Marknadsstrategier" utan mer visionärt, ett framtidsscenario med verklighetsförankring, tidshorisont fem till tio år.

2. Produkter/tjänster

2.1 Sortiment

Beskriv produkterna och tjänsterna med ord som en icke-fackman kan förstå!

Nuvarande produkter/tjänster

- Hur gammal är produkten/tjänsten?
- Har uppgraderingar genomförts?
- När i tiden behövs mer genomgripande förändringar?
- Vad beräknas dessa kosta?
- Hur ska finansieringen ske?
- Krävs det omfattande service för produkterna?
- Vem utför servicen?
- Behövs omfattande garantiåtaganden?
- Hur ofta utnyttjar kunderna garantiåtagandena?
- Vad kostar utnyttjandet av garantiåtagandena företaget årligen?

Trender
- Vilka trender råder just nu avseende produkterna/tjänsterna?
- Hur påverkar trenderna det nuvarande produktprogrammet?

Konkurrenterna
- Vad skiljer produkten/tjänsten från konkurrenternas?
- Är det vanligt att kopiera inom branschen?
- Är produkterna/tjänsterna lätta att kopiera? Hur hanteras detta?
- Är produkterna lätta att kopiera för kunderna? Hur hanteras detta?
- Hur ligger företagets produkter till i jämförelse med konkurrenterna?

2.2 Utveckling

Pågående utveckling
- Vilken produktutveckling pågår just nu?
- Hur länge har den pågått och när beräknas den vara klar?
- Hur sker finansieringen?

Planerad utveckling
- Vilken produktutveckling är planerad?
- När beräknas den starta och vara klar?
- På vilket sätt ska den finansieras?

Utvecklingsarbetet
- Hur är utvecklingsarbetet organiserat?
- Sker det i egen regi eller i samverkan med andra (vem/vilka)?

2.3 Leverantörer

Beskriv dina huvudleverantörer och deras eknomiska ställning

Allmänt om leverantörerna
- Var finns de geografiskt?
- Finns det fler leverantörer som konkurrerar med varandra?
- Finns det någon form av skydd mot leveranser som är försenade eller av dålig kvalité?
- Hur är leverantörernas ekonomsika situation?

Nyckelleverantörer
- Vilka är de viktigaste leverantörerna?
- Är företaget beroende av några få leverantörer?
- Leverantörernas ekonomiska ställning?
- Hur kan du minska beroendet av dessa leverantörer?

Avtal
- Finns avtal med leverantörerna?
- Krävs avtal med leverantörerna för att verksamheten ska fungera?

3. Marknadsplan

3.1 Marknaden

Marknaden - nuläge
- Beskriv marknaden: lokalisering, aktuell storlek, tillväxtmöjligheter, särskilda egenskaper
- Företagets marknadsandel
- Kan marknaden delas in i segment och målgrupper? Vilka i så fall?
- Är verksamhetens lokalisering viktig med tanke på marknad och leverantörer?

Marknaden - framtiden

- Fakta som styrker ev prognostierade förändringar i marknadsandelen
- Vilken mognad har marknaden?
- Vilken del av marknaden finns i dina mål?
- Möjliga hot
- Hur ska hoten övervinnas?
- Särskilda tillfällen du kommer att begagna dig av
- Hur minskar du risken för att nya konkurrenter tar sig in på marknaden?
- Vilka faktorer påverkar marknadens utveckling?

Trender
- Kan nuvarande och tänkt marknad råka ut för modeväxlingar, konjunkturssvängningar, politiska beslut, regeländringar...
- Vilka trender finns på marknaden?
- Finns säsongsvariationer?

Marknadsföringsplaner
Om du gjort marknadsföringsplaner bifogas de som bilagor till affärsplanen.

3.2 Kunder

Här beskrivs företagets viktigaste kunder och deras andel av omsättningen och hur du hanterar riskerna med att företaget blir beroende av några få stora kunder.

Allmänt om kunderna
- Var finns de geografiskt?
- Hur många är de idag?
- Är de små eller stora, köper de ofta eller sällan?
- Hur är betalningsförmågan?
- Är de återförsäljare, distributörer eller slutförbrukare?
- Vilka kunder och målgrupper är mest trogna företaget?
- Priskänslighet?
- Genomsnittligt inköpsbelopp?
- Omsättningshastighet på kunderna?
- Knyts kunderna långsiktigt till företaget genom avtal, prenumerationer, uppdateringar?
- Andel av intäkterna som kommer från fasta avtal?
- Andel kunder som har fasta avtal?
- Löptid på fasta avtal?

Viktigaste kunderna
- Vilka är företagets viktigaste kunder?
- Om företaget är beroende av ett fåtal stora kunder - hur hanteras denna risk?
- På vilket sätt är dessa kunder beroende av ditt företag?
- Vem hos kunden är det som gör upphandlingen/affären och vad händer om hen slutar?
- Är säljprocessen kort eller lång?


Kundnytta

- Vilka behov tillfredsställer företagets produkter hos kunden?
- På vilket sätt för företaget det bättre än konkurrenterna?
- På vilket sätt får företaget kunskap om kundernas inställning till produkterna/tjänsterna och företaget?

3.3 Konkurrenter

Här jämförs dina huvudkonkurrenter och deras marknadsandelar med din verksamhet.

Fakta om konkurrenterna
- Vilka är dina huvudsakliga konkurrenter?
- Konkurrenternas omsättning, försäljningsvolym, skuldbörda, lönsamhet.
- Konkurrenternas distributionskanaler
- Hur marknadsför sig konkurrenterna?
- Vilka av dem är prisledande?

Konkurrenterna i jämförelse med företaget
- Hur unika är företagets produkter/tjänster jämfört med konkurrenterna?
- Vilka motdrag kan du förvänta dig från konkurrenterna om och när du lanserar nya produkter/tjänster?
- Faran för nya konkurrenter eller marknadsaktörer?
- Vilka är konkurrenternas starka och svaga sidor i jämförelse med företagets?

*Produktfunktion
* Tillförlitlighet
* Hållbarhet
* Design
* Leveranssäkerhet
* Service
* Marknadsföring
* Prissättning

3.4 Marknadsstrategier

Här visar du hur företaget ska uppnå de mål som du tagit upp under rubriken "Mål". På andra ställen i affärsplanen har strategier avseende de olika målen berörts men här konkretiserar du hur målen ska nås. Hur förverkligande av målen ska ske. Tänk på att det speglar ledningens verklighetsförankring!

3.4.1 Prissättning

Vilka prissättningsmetoder används?
- Ordinarie priser?
- Introduktionspriser?
- Stamkundspriser?
- Volymkundspriser (mängdrabatter)?
- Säsongspriser?
- Förhandlingsutrymme (prutmån)?
- Olika priser för olika målgrupper?
- Annan prissättning?

Vad skiljer företagets prissättningsmetoder från konkurrenternas?

3.4.2 Försäljning

Säljorganisation

- Hur är säljorganisationen uppbyggd: bemanning, geografi, återförsäljare, postorder, e-handel, butiker...
- Hur många "försäljare" har företaget?
- Hur arbetar konkurrenterna?
- Säljorganisationens styrkor och svagheter
- Vilka försäljningsmål finns?
- Hur ser budgeten för försäljningen ut?
- Hur sker uppföljning på aktiviteterna?

Säljaktiviteter

- Vilken form av säljaktiviteter pågår nu?
- Hur ligger företagets produkter/tjänster till i förhållande till konkurrenterna vad avser: kvalitet, pris, service, image etc
- Har du någon form av kundvård?
- Hur sker försäljningen? Telefon, besök, utskick etc

Säljflödet

Visa (gärna med en grafisk bild) säljflödet, där aktiviteter och tid framgår, från det att kunden identifierats till kundkontakt och affär.

3.4.3 Distribution

Beskriv dina distrubitionskanaler inklusive eventuell lagerhållning
Exempelvis:
- Egen säljkår
- Licenstagare
- Återförsäljare

3.4.4 Service

Beskriv utformningen av företagets serviceorganisation

- Egen regi
- Underleverantörer
- Återförsäljare

3.4.5 Marknadsföring

Här beskriver du dina olika marknadsföringskanaler och marknadsföringsåtgärder som utmynnar i en marknadsföringsplan.

4. Organisation

4.1 Ledning

För respektive person i ledningen beskrivs:
- Roll inom verksamheten
- Kvalifikationer
- Ålder
- Engagemang i andra verksamheter
- Ägarandel

Visa organisationen grafiskt med ett organisationsschema

4.2 Medarbetare

- Antal anställda
- Antal inom olika funktioner
- Utbildningsbakgrund
- Annan erfarenhet
- Kön
- Ålder
- Genomsnittlig anställningstid

4.3 Revisor

- Kommer företaget att ha en revisor? Vem?
- Ser du några kommande förändringar vad gäller revisor i företaget?

4.4 Samverkanspartners

Företaget kan ha samverkanspartners inom produktion, marknadsföring, försäljning, produktutveckling mm. Dessa beskrivs unde respektive rubrik. Under denna rubrik görs en sammanställning av olika samverkanspartners, dels de som berörs i övrigt i affärplanen, dels de som ej berörs på andra ställen i affärsplanen

5. Ekonomisk översikt

5.1 Kostnadsstruktur

Här visar du företagets nollresultatnivå (break-even) och andelen rörliga kostnader av de totala kostnaderna

Nollresultat
Vid vilken omsättning respektive volym når företaget nollresultat (break-even)?

Fasta och rörliga kostnader
- Hur stor del i procent av företagets totala kostnader är fasta respektive rörliga kostnader?
- Vad består de fasta och rörliga kostnaderna av i stort?
- Går det att öka andelen rörliga kostnader av de totala kostnaderna, dvs minska andelen fasta kostnader?

Valutakänslighet
- Är företaget påverkat av valutaförändringar?
- Vilka åtgärder har företaget vidtagit eller planerar att vidta för att minska sårbarheten vid valutaförändringar?

5.2 Investeringar

Här avses andra väsentliga investeringar än de som tas upp under punkten 5.5 Kapitalbehov

Genomförda investeringar
- Vilka investeringar har du redan gjort?
- Vad avser investeringarna?
- Vilka är målen med investeringarna?
- Vilka effekter har investeringarna medfört för företaget?
- Hur har investeringarna finansierats?

Pågående investeringar
- Vilka investeringar pågår nu?
- Vad avser investeringarna?
- Vilka är målen med investeringarna?
- Vilka effekter får investeringarna för företaget?
- Hur finansieras investeringarna?

Kommande investeringar
- Hur mycket behöver investeras de närmaste 3 åren?
- Vad avser investeringarna?
- Vilka är målen med investeringarna?
- Vilka effekter får investeringarna för företaget?
- Hur ska investeringarna finansieras?

5.3 Ekonomisk situation - nuläge

Omsättning

- Budgeterad omsättning under året

Resultat

- Budgeterat resultat under verksamhetsåret

Orderstock

- Belopp på tecknade order
- När kommer dessa att effektueras i tiden?
- Potentiella order (under förhandling) och belopp

Balansräkning

- Storlek på kundfordringar
- Storlek på övriga kortfristiga fordringar
- Storlek på leverantörsskulder
- Storlek på övriga kortfristiga skulder

Likviditet

Tillgänglig likviditet exklusive och inklusive outnyttjade krediter

5.4 Finansiering

Här beskriver du företagets nuvarande finansiering exempelvis ägarkapital, bank, leasing, eventuella ställda säkerheter.

Ägarkapital
Hur mycket har du investerat i företaget i form av pengar, lån etc

Lån
Hur mycket har företaget lånat från bank eller annan?
Hur mycket har betalats tillbaka och hur mycket återstår i skuld?

Annan finansiering
Finns det exempelvis förskott från kund?

Ställda säkerheter
Vilka säkerheter och garantier har företaget ställt till bank, kunder, andra finansiärer?

5.5 Kapitalbehov

Här beskriver du syftet med en ny finansiering, vilka belopp som erfordras, hur finansieringen är tänkt, vad pengarna ska användas till
- Vad ska finansieringen användas till?
- När i tiden ska kapitalet användas?
- Varför är finansieringen viktig för företaget?
- Vilka är målen med finansieringen?
- När kan målen uppnås?
- Vilken är lönsamheten för finansieringen?
- På vilket sätt påverkar finansieringen företagets lönsamhet i övrigt?
- Hur är investeringen tänkt att finansieras?
- När kan finansieringen beräknas vara återbetald?
- Vilka risker medför investeringen för företaget och finansiären?
- Vilka möjligheter medför investeringen för företaget och finansiären?

5.6 Ekonomisk utveckling - prognos

Gör en prognos för de kommande 3-5 åren i företaget vad gäller försäljning, resultat, produktutveckling, marknadsandelar mm. Analysen bör inkludera en sammandrag av budgetar för resultat- och balansräkning samt likviditetsbudget. Kompletta budgetar och beräkningsunderlag läggs som bilaga.

6. Genomförande

6.1 Aktiviteter

Här beskriver du vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå dina mål - på kort sikt (6-12 månader) och på längre sikt (upp till 24 månader)
Detta formuleras i en konkret handlingsplan.
Den innehåller olika aktiviteter som ska genomföras, vad de syftar till, när arbetet med aktiviteterna ska börja och sluta.

6.2 Probleminventering

Här sammanställer du dels problem som berörs i affärsplanens olika delar, dels problem i övrigt som du upplever finns i verksamheten. Exempel kan vara ägarförhållanden, lagerstorleken och kvalitén, förhållandet intäkter-kostnader, marknadens utveckling, politiska vindar etc
- Hur ska dessa problem lösas?
Om du har gjort en handlingsplan - bifoga den som bilaga.

6.3 Riskanalys

Här gör du en sammanställning av dels de risker som berörs i affärsplanen under de olika rubrikerna men även andra risker du ser i verksamheten. I sammanställningen ska det framgå hur riskerna ska hanteras.

Bilagor

Exempel på bilagor:

 • Organisationsschema
 • Detaljer om ägarens/ledningens bakgrund (CV)
 • Teknisk information
 • Trycksaker
 • Orderläge
 • Marknadsundersökningar
 • Referenser
 • Marknadsföringsplan
 • Resultat- och balansprognos (år 1 samt följande 3-5 år)
 • Likviditetsprognos (år 1 samt följande 3-5 år)
 • Beräkningsunderlag till prognoserna avseende ex vis försäljning och kostnader
 • Handlingsplan, problemhantering
 • Ev avtal
 • Ev registreringsbevis

I affärsplanen har du beskrivit din marknad, dina produkter/tjänster, dina kunder och konkurrenter men du behöver bryta ner detta en nivå till - dvs till en konkret marknadsföringsplan.

Det är viktigt att du har en konkret marknadsföringsstrategi så du får så mycket valuta för dina pengar som möjligt.

Här bestämmer du vilka kunder du ska rikta dig till med dina produkter/tjänster, hur det ska ske, när det ska ske oh vad det får kosta.
Vilka kunder du ska marknadsföra dig mot beror ju på vilka som kan tänkas ha nytta av din produkt eller tjänst. Målgruppen påverkar också vilka marknadsföringskanaler du ska välja. 

Produkt/tjänst

Beskriv produkten/tjänsten, hur den ska säljas och hur mycket den ska kosta.
Beskriv även i detalj hur den skiljer sig från konkurrenternas produkt/tjänst.
Ju tydligare din beskrivning är desto lättare blir det för dig att marknadsföra den

Pris och plats/tillgänglighet

Beskriv pris och plats/tillgänglighet så noga som möjligt.
Vad är det du säljer? Är det tillgänglighet? Är det kvalitet?
Om du vet vad dina kunder vill ha så är det lättare att erbjuda just detta.

Bestäm målgrupp

Vilken målgrupp du riktar dig till styr din marknadsföringsstrategi. Det gäller allt från din logotyp till vilket tilltal ditt företag ska ha gentemot kunden.
Försök därför att beskriva din målgrupp så detaljerat som möjligt.
Ta fram en profil på din idealkund.
Du kan exempelvis beskriva kunden utifrån bostadsort, boendeform, kön, ålder, livsstil, inkomst, intressen etc
Har din målgrupp några speciella preferenser eller åsikter som du måste ta hänsyn till i din marknadsföring?
Vilka köpvanor har de? Hur köper de? Hur ofta köper de? Hur mycket köper de? Är de traditionella eller moderna? Finns det perioder på året då de inte kommer att köpa dina produkter/tjänster? 

Utforma en marknadsföringsstrategi

Skriv ner hur du ska gå tillväga för att nå målgruppen och få dem att köpa din produkt/tjänst.
Hur ska din logotyp se ut? Vilka färger ska känneteckna ditt företag och komma igen i allt du gör?
Ska du annonsera? Var? När? Hur ska annonsen vara utformad? Vad läser och lyssnar dina kunder på?
Ska du ringa? Hur får du tag i deras telefonnummer?
Ska du mejla? Hur får du tag i mejladresserna?

Målsättning och budget

Gör en målsättning för vad din marknadsföring ska leda till och hur mycket pengar du ska satsa för att nå ditt mål.

Utvärdering

Bestäm hur du ska utvärdera resultatet av insatserna.

Uppföljning/justering

Utifrån utvärderingen följer du upp och justerar resultatet av din marknadsföringsstrategi.

Utforma sedan din marknadsföringsplan:

 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? (Få kunden intresserad av dig, få kunden att köpa, få fler kunder...)
 2. Hur ska det göras? (Genom information, presentationer, föreläsningar, kundbesök...)
 3. Hur ser målgruppen ut? (Kön, intresse, ålder,bostadsort...)
 4. Vilka verktyg ska du använda? (Direktutskick, annonsering, starta en Facebookgrupp...)
 5. Vilken är vår nisch? (Bredaste sortimentet, exklusivt, säkerhet...)
 6. Vilken är vår identitet? (Vänliga, serviceminded, experter...)
 7. Vilken är vår budget? 
 8. Utvärdering

affärsplan  marknadsplan  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare