För oss på Bok o Mat i Blekinge och siten skrivguider.se är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen inom alla EU länder, the General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679, förordningen finns till för att skydda dig som privatperson och begränsa omotiverad och felaktig användning av dina personuppgifter. GDPR ger dig bättre insyn och tydligare rättigheter att styra över din information. Vi på Bok o Mat i Blekinge och skrivguider.se förstår att dina personuppgifter endast är oss till låns, och vi lovar att värna om dem enligt de principer och föreskrifter som regleras i Dataskyddförordningen. Policyn beskriver hur vi behandlar din personliga information.
Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna policy.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Bok o Mat i Blekinge och siten skrivguider.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. Denna Integritetspolicy gäller för all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som medlem och/eller aktiv i en eller flera roller.  För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för ändamål kopplade till verksamheten.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Bok o Mat i Blekinge och siten skrivguider.se behandlar personuppgifter för att administrera löpande medlemskap samt kommunicera med medlemmar.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska vi se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. 

Exempel på data vi registrerar på våra medlemmar är namn, e-postadress, lösenord.

Önskar du bli borttagen ur registret, raderar vi dina uppgifter. Kontakta oss via mail.

Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig? Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Policyn beskriver hur vi behandlar din personliga information. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna policy.

De personuppgifter vi behandlar om dig är sådana du lämnat till oss, exempelvis

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress.
 • Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord till våra system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bok o Mat i Blekinge och siten skrivguider.se kommer kontinuerligt att genomföra bedömningar om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Uppgifter som inte längre än nödvändiga kommer att raderas. Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge du är aktiv och ansluten till oss.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Bok o Mat i Blekinges behandling av dina personuppgifter. Bok o Mat i Blekinge ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Begäran om registerutdrag

Som privatperson har du rätt att begära ut information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. 

 • Begäran skickas via e-post till info@bokomat.se
 • Blanketten måste vara undertecknad av personen för att gälla
 • Handläggningstid upp till 30 dagar

Giltighet

Den här Integritetspolicyn gäller från 2019-03-01 och kommer regelbundet att ses över.  Bok o Mat i Blekinge har rätt att när som helst uppdatera denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp eventuellt avtal med oss innan villkoren träder ikraft.

Kontaktuppgifter

Ansvarig Gärd Fors gard@bokkonsult.se

Vill du veta mer? Läs gärna på https://www.datainspektionen.se