Det ska finnas underlag till alla affärshändelser. En affärshändelse är något som påverkar ekonomin i ditt företag. De affärshändelser som ska bokföras är in- och utbetalningar, varor du tar ut för eget bruk, milersättning etc.

Underlag är kvitton, fakturor (både sådana du skickat och tagit emot), underlag för betalningar till och från bankkonto.
Om det inte finns några kvitton, exempelvis när du tar ut milersättning, skriver du själv upp händelsen på ett papper.
Det är det som kallas att upprätta en bokföringsorder.

Om du har flera småkvitton så kan du häfta eller tejpa upp dem på ett A4-papper.

Sätt in alla kvitton och fakturor i datumordning i Verifikationspärmen under fliken Verifikationer.

Kontrollera att alla uppgifter finns med på verifikationen

  • när kvittot/fakturan/bokföringsordern upprättats (vanligen fakturadatum)
  • när själva affärshändelsen inträffat
  • vad det avser (vad du har köpt eller sålt)
  • vilket belopp det gäller
  • vilken motpart (kund eller säljare)
  • eventuell hänvisning till andra handlingar (exempelvis hyresavtal, körjournal etc)

Skriv verifikationsnummer

Numrera dina verifikationer i löpande följd. Skriv siffran högst upp i högra hörnet.

Samma slags affärshändelser samlas på ett ställe - ett konto.
Läs på verifikationen vad som köpts eller sålts och leta upp kontot i kontoplanen.
OBS! Glöm inte kontot för moms!

Det enklaste är att du utgår ifrån om pengarna kom in till dig eller gick ut från dig.
Om du fick in pengar till dig så konteras den summan i Debet (till vänster) där pengarna hamnade, dvs om du fick kontanter så hamnade pengarna i Kassan (1910) om du fick in pengarna till Banken (1930) så konterar du banken i Debet (till vänster)

Och om du betalade för något tog du då pengarna ur Kassan (1910) Kredit (till höger), betalade du från Banken (1930) Kredit (till höger) eller betalade du med dina privata pengar (2018) Kredit (till höger)?

På andra sidan konterar du momsen + kontot för vad som köpts/sålts.

Du behöver inte köpa någon konteringsstämpel - det är bara att skriva direkt på verifikationen.

Nu är det dags att skriva in händelsen/verifikationen på ditt dagboksblad eller i bokföringsprogrammet på datorn.

  1. Verifikationsnummer (i bokföringsprogrammet kommer det med automatik)
  2. Datum och månad för affärshändelsen
  3. Konteringen
  4. Belopp

Man ska se affärshändelserna i den ordning de registrerats (detta kallas grundbokföring) och i systematisk ordning (detta kallas huvudbokföring). I och med att du bokför på olika konton uppfylls dessa krav.

När du startar din verksamhet måste du göra en öppningsbalansräkning.

De tillgångar och skulder du har i företaget blir en utgående balans vid årets slut och en ingående balans när det nya året börjar.
Som nystartad skriver du istället en öppningsbalansräkning. En öppningsbalansräkning är en uppställning över vad firman äger (tillgångar) och hur dessa finansierats (skulder eller eget kapital). Du ska alltså bestämma dig för vilka tillgångar och skulder som ska höra till firman.

Du kan ha haft utgifter innan verksamheten har kommit igång som du får göra avdrag för vid beskattningen.
Eftersom de har uppkommit innan bokföringsskyldigheten inträtt (dvs. innan du började bedriva näringsverksamhet) kan du inte bokföra dessa löpande när de uppkommer.
Du samlar då dessa kvitton och fakturor på ett papper och bokför även detta på din öppningsbalansräkning eller som verifikation nr 2. Beroende på vad det är (exempelvis material för tillverkningen, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial etc) så bokför du på respektive konto i debet och motkontot blir här 2018 Egen insättning.
Eftersom du köpte detta innan du blev momsregistrerad så kan du inte dra av momsen utan du tar upp hela summan inkl moms i bokföringen.

löpande bokföring  verifikation  verifikationsnummer  kontering  bokföring  öppningsbalansräkning  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare