Nu är det hög tid att börja fundera på ditt företagsnamn. 

Om det framgår vad du gör i företagsnamnet så sparar du in marknadsföringspengar eftersom namnet gör reklam i sig. I olika katalogtjänster, exempelvis på internet, finns namnet med gratis - medan extra verksamhetbeskrivningar kostar pengar.

Det finns många som utformar vackra fantasinamn som ser snygga ut i skrift men som få vet hur de ska uttalas. Om du ringer en kund så är det ju trevligt om han/hon kan göra en notering om vad företaget heter utan att behöva fråga hur namnet stavas.

Visserligen kan du ha domännamn som innehåller å, ä, ö - men det är få som använder detta och när du är ute på Internet så är ju marknaden oändlig. Se då till att inte begränsa den genom att kräva ett svenskt tangentbord hos mottagaren. Men vad händer med ditt namn när du tar bort prickarna? Ta Hörby t ex...

Om du är känd i din bransch så är ju ditt personnamn en del av ditt varumärke men innebär det att du ska använda ditt personnamn i företagsnamnet? Väg för och emot! Hur blir det när du vill att företaget ska stå på "egna ben" och du vill återgå till en mer privat tillvaro utanför jobbet? Vad händer om du säljer företaget? Vad händer om du gifter/skiljer dig?

Vilka fördelar/nackdelar finns? Vad händer om du flyttar eller gör din verksamhet helt webbaserad? Vilka fördelar finns med att ha ortsnamnet med?

Är domänen med ditt företagsnamn ledig?
Registrera ett eller flera domännamn. 
Om .se är ledigt - hur ser det ut med .com, .nu etc?

 • Namnet ska göra det möjligt att skilja ditt företag från andra företag, föreningar och varumärken (särskiljningsförmåga). Namnet ska uppfattas som en benämning på en särskild verksamhet.
 • Namnet ska inte kunna förväxlas med andra företagsnamn eller varumärken (förväxlingsbarhet).
  För att företagsnamn och varumärken (kännetecken) ska bedömas som förväxlingsbara krävs, förutom likhet mellan kännetecknen, även att de har verksamhet av samma eller liknande slag (branschlikhet). Vid bedömning av förväxlingsrisken görs en sammanvägning av känneteckenslikhet och branschlikhet.
 • Namnet får inte innehålla något som kan uppfattas som någon annans egenartade efternamn om användningen av det kan vara till nackdel för den som har det namnet.
  Företagsnamn som innehåller ett vanligt efternamn godkänns i större utsträckning om det finns skillnad i förnamn, initial eller annan beståndsdel. Företagsnamn som innehåller ovanliga efternamn bedöms mer restriktivt.
  Företagsnamn som innehåller ett geografiskt begrepp i kombination med ett vanligt verksamhetsbeskrivande ord kan godkännas i större utsträckning med endast små skillnader.
  Företagsnamn som innehåller en bokstavskombination har normalt också ett begränsat skydd. Ju fler bokstäver som kombineras, desto starkare skydd får bokstavskombinationen.
  Ett företagsnamn får inte innehålla någons egenartade efternamn om användningen av företagsnamnet kan vara till nackdel för den som har efternamnet. Med egenartade efternamn menas efternamn som bärs av få personer i Sverige.

  Ett företagsnamn får inte innehålla något som kan uppfattas som någons allmänt kända konstnärsnamn eller pseudonym om användningen av företagsnamnet kan vara till nackdel för den som har namnet. Denna regel omfattar även signaturer eller särskilda namn som till exempel idrottsmän brukar använda.

  Du kan använda någon annans egenartade efternamn, ett allmänt känt konstnärsnamn eller en pseudonym i företagsnamnet om namnet uppenbarligen syftar på en person som avlidit för minst 70 år sedan sedan.

  Förnamn kan användas i ett företagsnamn av vem som helst

 • Uppgifterna i namnet ska stämma med verkligheten och företagets verksamhet.
  Ett företagsnamn som innehåller uppgift om en särskild kompetens eller kvalifikation kräver i vissa fall att uppgifterna styrks genom intyg. Gör sökanden inte detta kan företagsnamnet anses vilseledande.
  Ett företagsnamn kan också bedömas som vilseledande om namnet innehåller något som vilseleder angående företagsformen.
 • Namnet får inte innehålla något som kränker någons upphovsrätt.

  Namnet får inte innehålla något som kränker någons upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, till exempel namn på böcker, filmer eller litterära figurer

 • Namnet får inte innehålla diskriminerande eller förolämpande ord och uttryck.
  Namnet får inte strida mot goda seder eller allmän ordning, till exempel innehålla diskriminerande eller förolämpande ord och uttryck eller ord som syftar på olaglig verksamhet

  Ett företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn som finns i samma register. Ett identiskt eller mycket närliggande företagsnamn kan därför inte registreras även om verksamheterna är i olika branscher.

  Detta följer av en så kallad registerhållningsregel och hör ihop med att företagsnamn i samma register måste kunna skiljas åt. Vid bedömningen av om två företagsnamn är identiska bortser man från beteckningar som exempelvis aktiebolag, AB och handelsbolag.

  De olika företagsformerna registreras i olika register. Aktiebolag registreras i aktiebolagsregistret. Enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag och ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet registreras i handelsregistret. Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar registreras i föreningsregistret.

  Aktiebolagsregistret innehåller samtliga aktiebolag i landet medan varje läns handelsregister är ett eget register. Vid granskningen av om det redan finns ett identiskt företagsnamn bedöms varje sådant register för sig. För handelsregistret gäller dessutom att endast företag inom samma län anses kollidera.

 • Satsa på ett kort namn som ligger bra i munnen
 • Satsa på ett enkelt namn som är lätt att komma ihåg
 • Satsa på ett namn där kunden förstår vad det handlar om för verksamhet
 • Satsa på ett namn som sticker ut - gärna med dubbel mening och/eller fyndigt.

 • Undvik att välja ett krångligt, svårstavat namn
 • Undvik för långt namn
 • Undvik namn som inte säger något om verksamheten
 • Undvik namn som betyder något annat eller galet på andra språk

Att göra:

 • Tänk till
 • Anpassa
 • Spåna
 • Googla
 • Testa

företagsnamn  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare