Du kan ladda ner kontoplanen som PDF HÄR

Löpande bokföring                                                         Debet                                  Kredit

Dina tillgångar

Inventarier och verktyg                                                  1220

Datorer                                                                           1250

Dina pengar

Kassa/Plånbok                                                              1910 (in)                             1910 (ut)

Bankkonto/Bankkort/Bankgiro                                     1930 (in)                             1930 (ut)

 

Eget kapital  (eget uttag/egen insättning)                2013 (ut)                             2018 (in)                                                                                                                  

Moms

Ingående moms vid dina inköp                                    2641

 

Utgående moms vid försäljning av                                                                          2611
tjänster/produkter (25%)

Utgående moms vid försäljning av                                                                          2631

böcker, texter, översättningar (6%)

 

Försäljning

Tjänster/produkter (25%)                                                                                         3001

Tjänster/produkter (6%)                                                                                           3003

Momsfria intäkter                                                                                                     3004

Fakturerade kostnader                                                                                             3500

Erhållna bidrag                                                                                                         3980

 

Direkta kostnader                                                        

Varor                                                                             4000

Underentreprenörer                                                      4600

 

Indirekta kostnader
Lokalkostnad                                                                5000

Hyra av utrustning                                                        5200

Förbrukningsinventarier                                               5410

Förbrukningsmaterial                                                   5460

Reparationer o underhåll                                             5500

Personbilskostnader                                                    5600
(Ex. schablonmässig milkostnad 
privat personbil)  

Trängselskatt                                                               5616

Frakter/transporter                                                      5700

Resekostnader (Resa, kost, logi)                                5800

Reklam och PR                                                           5900

Representation (avdragsgill)                                        6071

Representation (ej avdragsgill)                                    6072

Kontorsmateriel                                                           6100

Telefon o Post                                                              6200

Företagsförsäkring                                                       6300

Övriga externa tjänster                                                 6500

Inhyrd personal                                                             6800

Övriga kostnader                                                          6900

Utbildning/fortbildning                                                  6905

Föreningsavgifter                                                          6980

 

Personalkostnader

Löner anställda                                                             7000

Kostnadsersättningar o förmåner                                 7300

Pensionskostnader                                                       7400

Sociala avgifter och andra avgifter enl lag                    7500

Övriga personalkostnader                                             7600

 

Finansiella intäkter och kostnader

                                                                                                           

Ränteintäkter                                                                                                            8310

Räntekostnader                                                             8410

kontoplan  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare