Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad i företaget.

Här kommer ett litet avdragslexikon i bokstavsordning:

Avdrag medges för:

 • Utgifter som du haft för skyddskläder och skyddsutrustning. Gäller endast för skyddskläder som används enbart i tjänsten. Till skyddsutrustning hör hjälmar, skyddsglasögon, hörselskydd och skor med stålhätta. Med skyddskläder avses kläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen eller mekaniska skador eller mot väta eller kyla som huvudsakligen beror på annat än klimatförhållanden.

Inget avdrag medges för:

 • Andra arbetskläder än skyddskläder och skyddsutrustning
 • Egen tvätt av arbetskläder, överdrags- och skyddskläder eller uniform.

Om du driver företag hemifrån kan du få avdrag för kontor/kontorslokal
i din egen bostad. Du kan få avdrag under olika förutsättningar.

För att avdrag ska medges måste följande krav vara uppfyllda:

 • Uppdragsgivaren får inte tillhandahålla någon arbetsplats.
 • Det ska finnas ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden.
 • Arbetsrummet ska enbart ha använts för arbetet
 • Bostaden måste vara större än vad som hade krävts
  om den skattskyldiga inte hade varit tvungen att ha ett arbetsrum.
 • Arbetsrummet får med hänsyn till läge eller utrustning inte ingå i bostadsutrymmet.

För att ett arbetsrum inte ska anses ingå i bostadsutrymmet måste det antingen

 • vara så avskilt från själva bostaden att det inte ingår i övriga bostadsutrymmen, eller
 • vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.

Vilka kostnader kan man få avdrag för?

För arbetsrum i en särskild lokal medges avdrag med den faktiska kostnaden.
För arbetsrum i den egna bostaden medges avdrag med den faktiska merkostnaden.
Det kan t.ex. vara ytterligare utgifter för el, uppvärmning och städning.
För arbetsrum i en hyreslägenhet är även en viss del av hyran avdragsgill.

Enskild firma

Hyreslägenhet
Om du bor i hyreslägenhet och inte väljer avdrag enligt schablonmetoden
finns inget krav på en viss minsta arbetstid under ett år.
Om du bedriver din näringsverksamhet i en särskilt inrättad del av din hyreslägenhet
kan du då istället göra avdrag för en del av kostnaderna för hyra, el, värme, vatten
och avlopp samt sophämtning. Hur stor del du får dra av beror på hur stor del av de
totala kostnaderna som hör till verksamheten. Vanligast är att man proportionerar
merkostnaderna efter hur stor yta som används i verksamheten.
Används t.ex. 25 % av lägenheten dras 25 % av driftskostnaderna av.

Du får också dra av reparationer som du gör direkt i denna avgränsade del av lägenheten om reparationerna är direkt orsakade av verksamheten.

Bostadsrätt

Skillnaden här jämfört med de valfria reglerna hos hyresrätt
när man inte väljer schablonmetoden är att du istället för del av hyran
drar av del av månadsavgiften till föreningen.
Men den del av månadsavgiften som är ett kapitaltillskott till föreningen är inte avdragsgill.

Möjlighet till schablonavdrag

Obs! Du kan också välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden
under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där,
för verksamhetens räkning.
Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns.
Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls med den här metoden.

Du får avdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig,
din maka, din make eller din registrerade partner.
Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år.
I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme,
vatten, el, internet/bredband, m.m.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt
eller barns arbete om barnet fyllt 16 år.
Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal.
Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Om du hyr en extern lokal så drar du av för hela kostnaden i verksamheten
men då får du inte dessutom dra av för arbetsrum i bostaden
om du kan utföra detta arbete i den hyrda lokalen.

Om du hyr en extern lokal behandlas resor från hemmet till lokalen som resor till och från arbetet, vilket innebär att de första 11 000 kronorna inte är avdragsgilla.

Om du har utgifter för resor både i tjänst (anställning) och i näringsverksamhet (ditt företag) gäller beloppsgränsen på 11 000 bara en gång för de sammanlagda kostnaderna. I första hand ska då detta dras mot kostnaderna för avdrag i tjänst.

Om du kör med din privata bil i ditt företag, t ex inköps- eller försäljningsresor, får du avdrag med 18,50 kronor per mil. Du måste då ha ett underlag i form av körjournal som visar hur mycket du kört i tjänsten. Du får då även avdrag för trängselskatten.

Om du använder motorcykel är avdraget 9 kronor per mil.

Om du använder moped är avdraget 4,50 kronor per mil och för mopedbil 9 kronor per mil.

Om du använder cykel är avdraget 250 kronor per år.

Om du i verksamheten åker på tjänsteresor med exempelvis tåg eller flyg får du dra av kostnaderna på samma sätt som andra kostnader i verksamheten, dvs den faktiska kostnaden

När du har en tjänstebil, oavsett om den ägs, hyrs eller leasas av företaget,
så kan du dra av alla bilkostnader i företaget.
Även för drivmedel får du dra av 9,50 kr per mil för tjänsteresor och resor till och från arbetet.

Betalar företaget dock drivmedel för privata resor ska du beskattas för s.k. drivmedelsförmån.
Om du använder bilen privat i mer än s.k. ringa omfattning, dvs. mer än 10 gånger per år
och mer än 100 mil, så ska du även beskattas för s.k. bilförmån.
Det torde vara ganska svårt att bevisa att man håller sig inom dessa gränser.
Men det finns GPS-program som kartlägger hur du har använt din bil, så visst kan du bevisa det.

Ett annat alternativ är att du äger bilen privat.

Har du aktiebolag kan du då ta ut 18,50 kr per mil skattefritt för de resor du gjort för företagets räkning.
På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter.
Utöver milersättningen kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg-
och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.

Har du en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag
gör du ett avdrag med 18,50 kr per körd mil i verksamheten.
Genom att du gör avdraget i näringsverksamheten minskar
både din skatt och dina egenavgifter.
Även för enskilda näringsidkare är utgifter för parkerings-, väg-, bro-, färje-
och tunnelavgifter samt trängselskatt avdragsgilla.
Obs! Avdragen gäller även om du har lånat en bil.

En dator kan dras av direkt i företaget om den uppgår till ett värde om max
ett halvt prisbasbelopp. I annat fall ska den dras av genom regelbundna avskrivningar.
En dator förväntas ha en ekonomisk livslängd om 3 år
såvida du inte använder datorn i en verksamhet som kräver hög prestanda
p.g.a. avancerad grafisk produktion, då du kan dra av kostnaden direkt.

Köp av en dator är ett exempel på ett område där du kan,
hur mycket du än använder datorn privat respektive i företaget,
dra av hela utgiften för datorköpet i ditt företag.
Det finns inte heller något som begränsar dig i hur dyr datorn får lov att vara.
Det finns inget förbud mot att köpa dyra saker till sin näringsverksamhet.
Skatteverket ger dig fri lejd. 
Köper du dock in datorer som kostar över ett halvt prisbasbelopp eller mer,
dvs. beloppsgränsen för förbrukningsinventarier, bör de dras av genom avskrivning.

Datorprogram

Det är Skatteverkets uppfattning att den skattemässiga behandlingen
av alla typer av inventarier är uttömmande reglerad i 18 kap inkomstskattelagen.
Detta får till följd att 18 kap. 1 § andra stycket 1 IL även omfattar sådana
immateriella rättigheter, t.ex. enkla standardiserade datorprogram,
som enligt god redovisningssed inte får tas upp som tillgång i balansräkningen.

Skatteverket anser att när det gäller frågan om avdrag för enkla standardiserade
datorprogram så ska inte resurser läggas på att fatta beslut om skattemässig aktivering
av dessa utgifter. Skatteverket godtar därför tills vidare vid taxeringen och i
kontrollverksamheten omedelbart avdrag för enkla standardiserade datorprogram
som enligt god redovisningssed inte får tas upp som tillgång i balansräkningen.

Det kan här därför motsatsvis nämnas att speciella applikationer
(skräddarsydda program), vilka kan kosta enorma summor,
givetvis bör sättas upp på avskrivningsplan och skrivas av.
Detta gäller alltså främst kostsamma och omfattande applikationer.

Kostnader för facklitteratur, dvs. böcker, tidningar m.m. är avdragsgilla.
Vad som räknas som avdragsgill facklitteratur varierar från yrke till yrke.
Grundregeln för avdragsrätt är att facklitteraturen ska vara nödvändig för verksamheten.

Skatteverket säger följande om ämnet:
Du får inte göra avdrag för en vanlig dags- eller kvällstidning.
Denna kostnad räknas som en privat levnadskostnad.
Du får bara avdrag för dina utgifter för en sådan tidning eller facklitteratur
som anses nödvändig för att du ska kunna sköta ditt arbete.
Domstolspraxis är hård inom området.
Avdrag för allmänna uppslagsverk eller för litteratur som köps av personer som inte
tillhör någon speciell yrkesgrupp, bör inte komma ifråga.

När Skatteverket går djupare in på ämnet yttrar de sig enligt följande:

Krav för avdrag:

 • Speciallitteratur som du skaffat för tjänsten och som du behöver för att
  kunna upprätthålla tjänsten, d.v.s. har karaktären av arbetsredskap.
 • Utredning om varför respektive inköpt bok är nödvändig och hur den används i tjänsten
 • Kvitton som styrker inköpen. Dessa bör vara specificerade.

Avdrag medges för:

 • Faktisk kostnad /skälig kostnad.

Kategorier som medgetts avdrag av Högsta Förvaltningsdomstolen
(tidigare Regeringsrätten) är lärare, läkare, präst och jurist.

Inget avdrag (ej avdragsgillt) medges för:

 • Litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning,
  allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets.
 • Dagstidningar och vanliga veckotidningar där visst privat värde finns.
 • Obs! Skönlitteratur är knappast avdragsgillt,
  möjligen dock för kulturarbetare (t.ex. författare), lärare och journalister.

Försäkringskostnader som avser ditt företag (företagsförsäkring och sakförsäkringar) får du göra avdrag för.

Du får göra avdrag för reklamgåvor av mindre värde och, i vissa fall, för representationsgåvor. Representationsgåvor måste, på samma sätt som annan representation, ha ett samband med din verksamhet. Det kan t ex bli aktuellt med blommor när ett kundföretag firar jubileum.
Du kan inte få avdrag för representationsgåvor till dina affärsförbindelser i samband med helger eller deras personliga högtidsdagar.

Alla företag får ge till hjälporganisationer. Gåvan är dock inte avdragsgill.

Mutor får du inte göra avdrag för.

Inventarier är sådant du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan t ex vara möbler, bilar, instrument, datorer, affärsinredning, maskiner.

Avskrivning/värdeminskning betyder att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna tas upp som en kostnad i den takt de förbrukas.

Omedelbart avdrag (förbrukningsinventarier)

Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst 3 år och har ett mindre värde (23 250 + moms år 2019) får dras av i sin helhet vid inköpstillfället. Tänk på att om du köper flera saker som hör ihop (exempelvis dator + tangentbord + mus) så räknas dessa ihop som ett inventarium.

För att du ska få avdrag för ökade levnadskostnader – ökade kostnader för måltider och småutgifter – krävs:

 • att tjänsteresan är förenad med övernattning
  och
 • att platsen du rest till ligger mer än 50 km från arbetet och bostaden, det vill säga utanför din vanliga verksamhetsort.

För resor i Sverige är schablonavdraget för ökade levnadskostnader 230 kr per hel dag. Som hel dag räknas också avresedagen om du åkte före kl. 12 och hemresedagen om du kom tillbaka efter kl. 19.
Om avrese- eller hemkomstdagen inte blir hel dag är schablonavdraget 115 kr.


För resor i utlandet finns särskilt fastställda normalbelopp för varje land. Se Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.


Om dina faktiska utgifter är högre än schablonbeloppen, kan du i stället få avdrag för de faktiska utgifterna. Du måste då visa att dina faktiska utgifter för samtliga resor i Sverige under året är högre än vad det totala schablonavdraget skulle bli. För resor i utlandet räcker det med att de faktiska utgifterna är större än normalbeloppet för den aktuella resan.

Visa att det är sannolikt att du haft merkostnader För att få avdrag måste du kunna visa att det är sannolikt att du har haft merkostnader. Hur du visar detta kan naturligtvis variera från fall till fall, men du bör alltid åtminstone kunna lämna uppgifter om
• datum för resan
• syftet med resan
• vart du har åkt
• hur dags du åkte respektive kom tillbaka

Har du utgifter för övernattning, t.ex. hotellkostnader, får du dra av den verkliga kostnaden. Har du övernattat, exempelvis hos en kompis, men inte kan visa de verkliga kostnaderna för övernattningen, får du dra av 115 kr per natt.
Du måste dock kunna visa att du har övernattat på arbetsorten.

Lokalkostnader

Om du hyr en lokal för din verksamhet får du dra av hyreskostnaden.
Om du betalar reparationer i lokalen får du dra av reparationskostnaderna.

Lokal i egen näringsfastighet

Om du äger en näringsfastighet och den används helt i din verksamhet får du göra avdrag för alla driftskostnader i fastigheten.
Om du gör ändrings- eller förbättringsarbeten får du göra avdrag för underhåll/reparationer.

Lokal i bostad

Om du använder en del av din bostad till näringsverksamheten kan du i vissa fall få avdrag för det.
En förutsättning är att den är en särskilt anpassad del av bostaden.
Läget, inredningen eller användningen ska innebära att denna del inte kan användas som bostad.
Du kan i så fall få avdrag för skälig del av hyra, värme, vatten mm

Särskilda kostnader för verksamheten, t ex speciell ventilation, får du också avdrag för
– däremot inte för allmänna kostnader för bostaden som exempelvis ommålning av fasad.

Om bostaden ägs av din make/maka har du samma möjligheter till avdrag
som denna skulle ha haft om han/hon drivit verksamheten.

Aktiebolag

Vid uthyrning till eget företag gäller olika avdragsregler beroende på
om delägaren arbetar aktivt i företaget eller om han anses som passiv delägare.
För passiva delägare i fåmansföretag gäller följande regler vid uthyrning av lokal i egen bostad.
Uthyraren får dra av 40 000 kr per år plus 20 procent av årets hyresinkomst.
Aktiva delägare får dock inte dra av mer än de skäliga kostnader (merkostnader)
som uppkommer till följd av uthyrningen.
I normalfallet handlar det om ca 1000-3000 kr per år för ett kontorsrum eller ett garage.

Observera! Vad gäller företaget får de avdrag för del av hyran som är marknadsmässig.
Här finns praxis. Överhyra betraktas som lön och arbetsgivaravgifter utgår för den delen
som anses såsom överhyra.
För passiva delägare betraktas överhyran som utdelning,
denna överhyra blir inte avdragsgill för företaget.
Man bör kontakta en skattejurist som kan göra en bedömning utifrån
vägledande praxis i det enskilda fallet.

Handelsbolag

Är du delägare i ett fåmansägt handelsbolag får bolaget göra avdrag
för marknadsmässig hyra.
Överhyra är däremot aldrig avdragsgill.
Du skattar för hyran i inkomstslaget kapital och får göra avdrag
för de skäliga kostnader (merkostnader) du haft för uthyrningen.

Du får normalt inte dra av medlemsavgifter till föreningar.

Om föreningen har ett särskilt servicebolag som utför direkta tjänster åt medlemmarna, får du dra av avgiften till servicebolaget (vad som är medlemsavgift och vad som är serviceavgift framgår normalt av fakturan).

Samtals- och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget
är avdragsgilla rörelsekostnader, på samma sätt som vanliga telefoner.
Mobiltelefoner räknas normalt som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla.

Kontantkort och fast pris abonnemang

Avdragsrätten för kontantkortstelefoner är svårbedömd. Företaget får avdrag för inköpet av telefonen,
förutsatt att den är avsedd att användas i företagets verksamhet,
men det är svårare att bedöma avdragsrätten för de löpande samtalskostnaderna.
Har du ett utdrag från samtalslistan, så är det emellertid enkelt att fastställa.

Detta löser du emellertid genom att ha ett fastpris abonnemang.
Genom ett fast pris abonnemang kan du låta företaget betala för dina privatsamtal
med tjänstetelefonen, utan att det ger någon skattepliktig förmån för dig privat.
Så blir det om du ser till att skaffa företaget ett abonnemang där företaget betalar
ett fast pris för en abonnemangsperiod oavsett hur många samtal som rings.

Reglerna om avdrag för kostnader för motion och friskvård gäller endast för anställd personal.
Det gäller inte för enskild näringsidkare,
dvs när du har en enskild firma eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag.

Om du har anställda får du göra avdrag för deras löner och pensionskostnader.
Observera att du som enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag aldrig kan göra avdrag för lön till dig själv, din maka, make eller till dina barn om de är under 16 år.

De räntekostnader du har för lån i verksamheten får du dra av.
Amorteringar får du däremot inte dra av, eftersom det inte är en kostnad.
Du gör i stället avdrag för det du har köpt för de lånade pengarna.

Du får inte göra avdrag för utgifter för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, patientavgifter och liknande eftersom det räknas som privata levnadskostnader.
Normalt kan du inte heller göra avdrag för privat hälso- och sjukvård eller tandvård.
Det är bara om du inte omfattas av den offentligt finansierade vården som sådana utgifter får dras av.

Avdrag får däremot göras för:

 • företagshälsovård
 • vaccinationer som behövs i din verksamhet
 • utgifter för arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande behandling om åtgärderna syftar till att du ska kunna fortsätta ditt arbete
 • utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel utomlands, om du blir sjuk när du arbetar utomlands.

Avdrag för kostnader för motion och friskvård gäller endast för anställd personal. Det gäller däremot inte för den enskilde näringsidkaren, eftersom denna inte anses anställd. Utgifter för friskvård som ingår som ett led i arbetslivsinriktad rehabilitering kan däremot dras av som sjuk- och hälsovård.

Skadestånd som företaget måste betala på grund av något
som har med näringsverksamheten att göra är avdragsgillt.
Företaget får dra av skadestånd på grund av olyckshändelse som företaget varit ansvarigt för,
om olyckshändelsen varit en normal risk i verksamheten.
Skadestånd till köpare på grund av brister eller fel i levererade varor eller
försenad leverans är också en avdragsgill kostnad.
Samma sak gäller kostnader som uppstår i samband med att företaget blir stämt för avtalsbrott.

Obs! Skadestånd får inte dras av om det grundas på lagen om medbestämmande i arbetslivet
eller någon annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
och avser annat än ekonomisk skada, se 16 kap 15 § inkomstskattelagen.

Engångsbelopp

När skadestånd betalas som engångsbelopp får frågan om avdragsrätt
bedömas med hänsyn till om skadeståndet kan anses vara av sådan natur
att det framstår som en kostnad i näringsverksamheten eller inte.
Sådana skadestånd i form av engångsbelopp som kan anses utgöra kostnad
i näringsverksamhet kan i princip delas in i:

 • skadestånd på grund av avtalsbrott, och
 • utomobligatoriskt skadestånd i näringsverksamheten

Avtalsbrott

Vad gäller skadestånd på grund av avtalsbrott gäller att avdragsrätt föreligger
om skadeståndet utgått på grund av brott mot ett i näringsverksamheten ingånget avtal.
Exempelvis föreligger i allmänhet rätt till avdrag för skadestånd till följd av fel i sålda eller
levererade varor och försenad leverans.

Även skadestånd som en näringsidkare ådragit sig genom att avsiktligen förfarit i strid
mot ingångna avtal eller gällande bestämmelser kan vara avdragsgillt,
under förutsättning att förfarandet kan anses vara försvarbart av kommersiella skäl.
Däremot saknas avdragsrätt om avtalsbrottet gjorts av rent personliga skäl
(RÅ 1942 Fi 290, där en operasångare blivit skadeståndsskyldig på grund av att han
av rent personliga skäl ställt in framträdande).

Utomobligatoriskt skadestånd

För utomobligatoriska skadestånd har avdragsrätten i tidigare praxis varit beroende av
i vad mån skadan varit av sådan art att den utgjort en normal risk i verksamheten.
Avdragsrätten får numera dock bedömas utifrån om den aktuella förlusten är en utgift för att
”förvärva och bibehålla inkomster” och utgör ”kostnad i näringsverksamhet”
(16 kap 1 § inkomstskattelagen).
I prop. 1996/97:154 s. 25 anges att ett slopat normalitetskrav och kapitalförlustbegrepp
kan tänkas medföra att vissa förluster som tidigare inte varit avdragsgilla på grund av att de
var onormala för verksamheten blir avdragsgilla.

Du får inte göra avdrag för svenska allmänna skatter, t.ex. kommunal och statlig inkomstskatt, samt kupongskatt.
Du får inte heller göra avdrag för t.ex. restavgifter, förseningsavgifter, skattetillägg, viten, böter, felparkeringsavgifter,
överlastavgifter eller indrivningsavgifter som betalas till staten.

Kostnader för skatterådgivning är normalt inte avdragsgilla.
Du får inte heller dra av kostnader för deklarationshjälp.
Enligt Skatteverket bör ändå vissa utgifter i samband med skatterådgivning kunna bli avdragsgilla.
Skillnader kan beskrivas med följande exempel:

 • Om ett företag t.ex. i samband med en omstrukturering av verksamheten,
  t.ex. ett byte av företagsform, har utgifter för skattekonsultationer i samband med
  omstruktureringen, bör utgifterna bli avdragsgilla.
 • Om utgifterna istället hör till en bolagsbildning blir de inte avdragsgilla,
  annat än vid en eventuell försäljning av andelarna i det nybildade företaget.
 • Skatteverket anser att utgifter som uppkommer i samband med en ansökan
  om ett förhandsbesked i en viss fråga, torde vara avdragsgilla.
 • När det gäller deklarationsbiträde och biträde vid skatteprocesser
  (förutom momsrelaterade ärenden) konstaterar Skatteverket att
  rättspraxis säger att avdrag inte medges för dessa utgifter.
 • Avdrag medges inte heller för utgifter i samband med svar på
  Skatteverkets frågor eller i samband med taxeringsrevision,
  omprövning, överklagande eller en efterföljande process.
 • Skatteverket anser avslutningsvis även att avdrag inte kan medges för kostnader
  som kan sägas utgöra mycket avancerad skatteplanering.

Ett sätt för företag att sprida sitt eller sina produkters namn är att lämna ett ekonomiskt stöd till verksamheter eller personer. Företeelsen brukar benämnas sponsring och den som lämnar stödet sponsor.
Sponsringen går huvudsakligen till idrottsrörelsen men även forsknings- och utvecklingsprojekt
samt kulturevenemang kan sponsras.

För att sponsringen ska få dras av krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten.
Sponsorn måste erhålla något i motprestation som kan verka resultatfrämjande i näringsverksamheten.
Här får sponsoravtalet stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit.
Motprestationerna marknadsvärderas och företaget får bara avdrag för värdet av motprestationerna.

Rena gåvor får inte dras av.
Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image eller goodwill
är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.

För att du ska få avdrag för utgifter du har för studie- och konferensresa ska det

 • finnas ett samband mellan innehållet i studie- och konferensresan och näringsverksamhetens inriktning och
 • vara ekonomiskt motiverat.

Om det finns ett för stort inslag av nöje och rekreation i studie- och konferensresan kan du få avdrag för viss del eller inte alls.

Om du blivit bestulen på kontanter genom stöld eller rån får du göra avdrag med ett belopp som motsvarar ett normalt innehav av kontanter i näringsverksamheten, om det inte finns särskilda skäl.
Detta gäller inte om du själv eller någon närstående till dig har begått stölden.

Företaget får göra avdrag för trängselskatten.

Får du underskott i en verksamhet får du dra av underskottet från
nästa års inkomst från samma verksamhet.
Detta kallas rullning av underskott. Observera följande:

1. Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet.
På så sätt kan underskottet kvittas mot överskott det året.
Om näringsverksamheten efter avdraget visar underskott får detta rullas till nästa år och så vidare.
Rullning av underskott kan göras så länge näringsverksamheten finns kvar.

2. Du får inte rulla in underskottet i någon annan verksamhet.
Har underskottet uppkommit i din enskilda näringsverksamhet
kan du inte rulla in underskottet i ditt aktiebolag eller ditt handelsbolag.
Ett underskott av näringsverksamhet får normalt vidare inte kvittas mot inkomst av tjänst eller kapital.

Men om du har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag
har du rätt att kvitta underskott av aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster,
t.ex. tjänsteinkomster, som ett allmänt avdrag.
Du får göra detta avdrag startåret och de följande fyra åren.
Låt säga att du startar ett företag under 2016.
Du kan kvitta underskott från verksamheten i deklarationerna 2017-2021,
dvs. för beskattningsåren 2016-2020. 
Avdrag får göras med högst 100 000 kr per år.
Om ett underskott överstiger 100 000 kr får överskjutande del sparas
och i stället dras av nästkommande år eller utnyttjas mot framtida överskott i näringsverksamheten.
Om du någon gång under de senaste fem beskattningsåren före verksamhetens startår,
direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet, får du dock inte kvitta underskott av
den nystartade verksamheten mot övriga förvärvsinkomster.

Obs! I vissa fall går det dock att kvitta ett underskott från en verksamhet
mot ett överskott i en annan verksamhet.

Obs! Avdrag för slutligt underskott då en näringsverksamhet upphör
medges som kapitalförlust med 70 procent i inkomstslaget kapital.
Först året efter det att verksamheten lagts ner kan avdraget göras.
Man kan också välja att fördela avdraget på detta år och de följande två åren.

Spärregler för underskott i aktiebolag

Om du köper ett aktiebolag som har ett inrullat underskott,
gäller särskilda spärregler som gör att underskottet bara kan nyttjas inom vissa gränser.

Du kan få avdrag för dina utgifter om utbildningen

 • har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och
 • den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet.
Till exempel en frisör som går en utbildning i nagelskulptering och
erbjuder sina kunder även denna tjänst, får inte avdrag för utgiften för
utbildningen eftersom den breddar befintlig verksamhet.

Inte avdrag för privata levnadskostnader

Du får inte avdrag för en utbildning om den har inslag av allmänt intresse
som är av värde för dig på det personliga planet, även om den har betydelse för verksamheten.
Du gör i det fallet en samlad bedömning av utbildningens syfte och innehåll
samt vilken betydelse den har för verksamheten.

En grundutbildning räknas som en privat levnadskostnad som du inte får avdrag för.
En tandläkare får till exempel inte avdrag för sin utbildning för att bli tandläkare.
Däremot kan tandläkaren få avdrag om hen behöver gå en utbildning för att lära sig
använda plastmaterial istället för amalgam eftersom hen skulle kunna förlora patienter
på att inte använda moderna material.

Utbildning utomlands
För att en kurs eller utbildning ska vara avdragsgill måste den vara till nytta
och ekonomiskt motiverad för företaget.
Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå
om att det inte är en ren rekreationsresa.
Dessutom måste givetvis kursprogrammet ha följts.
Enligt praxis bör den matnyttiga delen av en kurs eller en konferens
pågå minst 6 timmar per dag eller ca 30 timmar under en femdagarsvecka
för att deltagarna ska slippa förmånsbeskattning.
Det ställs dessutom alltid större krav på motivering om kursen eller
konferensen har förlagts till ett exklusivt resmål.

En längre och/eller mera allmän utbildning eller en yrkesutbildning är
dock inte någon avdragsgill kostnad i enskild firma och handelsbolag.

Om du uppfyller principerna för avdrag får du avdrag för själva kurskostnaden
plus resa, hotell och ökade levnadskostnader, som erläggs genom s.k. traktamente.

Om du har haft utgifter innan verksamheten kommit i gång får du dra av dem förutsatt att

 • det gäller inköp under startåret och året före, det vill säga om verksamheten kom i gång 2019 får du dra av de utgifter du haft under 2018 och 2019
 • det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, det vill säga den behövs för din verksamhet
 • du inte dragit av utgiften tidigare till exempel i en annan verksamhet
 • det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, till exempel förbrukningsartiklar och inventarier av mindre värde
 • de inte avser inventarier som du i samband med starten tagit in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde.

Exempel på vanliga inventarieinköp som ofta sker innan uppstarten kan vara dator, skrivare, scanner, kopieringsmaskin och mobiltelefon. Dator-, ekonomi-, och bokföringsprogram är med avdragsgillt liksom lön- och administrationsprogram som behövs i din verksamhet. Det kan även gälla kontorsmöbler, kontors- och förbrukningsmaterial, litteratur och facktidningar.

Om du innan du startade din verksamhet har köpt något för privat bruk, t.ex. en svarv, kan du ta in den i din näringsverksamhet. Men du får inte ta in den till ditt anskaffningspris, utan till marknadsvärdet svarven har den dag du tar in den i näringsverksamheten. Marknadsvärdet kan du t.ex. visa med ett opartiskt värderingsintyg som visar svarvens värde den dag du för över den.
Observera att du inte får dra av beräknad fiktiv ingående moms

avdrag  arbetskläder  arbetsrum  arbetsresor  försäkringar  gåvor  inventarier  resor  logi  lokal  medlemsavgift  personalkostnad  motion  friskvård  räntor  sjukvård  hälsovård  skatter  sponsring  konferens  studieresor  stöld  trängselskatt  utbildning  utgifter  inköp  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare